مرکز مشاوره و روانشناسی راه سوم

بازی درمانی:

در حال حاضر در کلینیک مشاوره و روانشناسی راه سوم، بازی درمانی ( با رویکردهای شناختی-رفتاری، کودک محور، مبتنی بر دلبستگی ، رفتاری) ، گل بازی درمانی، یکپارچگی حسی و آموزش والدین انجام می شود.

کودکانی با مشکلات یادگیری، حسی-حرکتی، اضطرابی ، رفتاری، دلبستگی و … می توانند از رویکردهای مختلفی بهره مند گردند.

همچنین کارگاه هایی جهت بهبود مهارت های زندگی کودکان و آموزش جنسی کودکان برگزار می شود.