آکادمی روان درمانی اگزیستانسیال
مرکز مشاوره و روانشناسی راه سوم

دپارتمان روان درمانی اگزیستانسیال

با توجه به استقبال گسترده مخاطبان  عام و علاقه مندی دانشجویان و متخصصین روانشناسی و مشاوره به حوزه روان درمانی و روانشناسی  وجودی و از سوی آکادمی رواندرمانی اگزیسنانسیالدیگر مغفول و مهجور ماندن این نوع از روان درمانی در مقایسه با سایر رویکردها در کشور، آکادمی روان درمانی اگزیستانسیال در کلینیک راه سوم با اهداف متنوع آموزشی، درمانی و پژوهشی تاسیس گردید.

-هدف از تاسیس آکادمی روان درمانی اگزیستانسیال گسترش و کاربردی سازی این حوزه در میان مخاطبان عام و خاص می باشد.

-بدین وسیله از کلیه علاقمندان و متخصصین این حوزه در بخش های مختلف آکادمی روان درمانی اگزیستانسیال شامل دپارتمان های آموزش، درمان و پژوهش جهت همکاری دعوت به عمل می آید.

اهم برنامه های دپارتمان های آکادمی و شرح فعالیت ها به شرح ذیل می باشد:

-شایان ذکر است خدمات آکادمی در سال 1397 شروع گردید و برنامه های جامعی در سال 1398 جهت گسترش فعالیت و ارائه خدمات دپارتمان ها صورت گرفت

1-دپارتمان روان درمانی:

-این دپارتمان با در اختیار داشتن مشاورین مجرب، دارای تالیف و با سابقه آموزش در حوزه روان درمانی وجودی و با نگاه پدیدارشناسانه به ارائه خدمات تخصصی به مراجعین و علاقمندان می پردازد. مشاورین آکادمی دارای رویکرد وجودی یا رویکرد تحلیلی با نگاه پدیدارشناسانه می باشند.

-ارائه خدمات روان درمانی به صورت فردی و گروهی از جمله برگزاری دوره اول  و دوم مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی با تمرکز بر دلواپسی های وجودی( احساس پوچی و تنهایی) از فعالیت های دپارتمان روان درمانی آکادمی اگزیستانسیال در سال 1397 و 1398  می باشد که در هنوز نیز  ادامه دارد.

2دپارتمان آموزش:

-برنامه های آکادمی روان درمانی اگزیستانسیال به منظور گسترش و آموزش روان درمانی وجودی شامل برگزاری کارگاه های جامع و یک روزه، دوره های کاورزی، درس‌گفتارها، تحلیل فیلم و کتاب می باشد.

-دوره های جامع روان درمانی وجودی با نگاه پدیدارشناسانه، کارگاه های عشق و سوگ  و کارگاه تحلیل رویا با رویکرد وجودی از جمله برنامه های آکادمی در سال 1397 و 1398 بود که در سال جدید تداوم و گسترش خواهد یافت.

-بخشی از برنامه های دپارتمان آموزش آکادمی در سال 1398 به شرح ذیل بود :

-برگزاری درس‌گفتارهای متنوع در حوزه نگاه اگزیستانسیال همانند خوانش درمانگرانه” هستی و زمان” هایدگر

– برگزاری جلسات کتاب خوانی و تحلیل فیلم با نگاه وجودی در حوزه ادبیات، فلسفه و هنر

-دوره اول و دوم دوره جامع روان درمانی اگزیستانسیال در تابستان و زمستان

3دپارتمان پژوهش:

-دپارتمان پژوهش آکادمی برآنست با توجه به امکانات پژوهش های کیفی علی الخصوص روش پدیدارشناسانه به تحقیق و پژوهش عملی در حوزه روان درمانی وجودی بپردازد. در این بخش دانشجویان با مهارت های مصاحبه، تحلیل و نوشتن گزارش کیفی آشنا می گردند.

-آکادمی با توجه به امکانات رویکرد وجودی و نیاز به این حوزه در کشور به همکاری با سازمان های مختلف در قالب پژوهش های نظری و عملی می پردازد.

-با توجه به کمبود منابع این حوزه، از دیگر برنامه های دپارتمان پژوهش آکادمی روان درمانی اگزیستانسیال ترجمه و تالیف منابع پایه روان درمانی وجودی به منظور بهره برداری علاقمندان و متخصصین می باشد.

مقالات روان درمانی اگزیستانسیال

شنیدن روان درمانگرانه: تحلیلی پدیدارشناسانه  و اگزیستانسیال


رزگار محمدی

متخصص روان درمانی وجودی

نگرش پدیدارشناسی از دیدگاه هوسرل تعلیق کردن (در پرانتزگذاری) نگرش طبیعی یا روزمره در مورد اشیا و پدیده‌ها و بازگشت به سمت خود چیزها در تجربه نابشان است چراکه نگرش طبیعی همراه با پیش‌داوری‌ها و پیش فهم‌های فرهنگی و نظری است که پدیده‌ها را از حضور بی‌واسطه محروم می‌کند(هوسرل ، 1929) . اگر مطابق با نگرش هایدگر پدیدارشناسی آشکارگی چیزها و اجازه دادن به چیزها باشد که از ناآشگارگی بیرون بیایند(هایدگر ، 1927) ،  این مقاله  تلاش می‌کند که فرایند گوش کردن در روان درمانی را مبتنی بر آرای هوسرل و هایدگر آشکار کند و آن را در بافت روان‌درمانی از پوشیدگی بیرون بیاورد.

روان‌درمانی وجودی برای چه درمان‌جویانی و در چه زمانی مناسب است؟


رزگار محمدی

متخصص روان درمانی وجودی

برای پاسخگویی به این سؤال لازم است ابتدا روان‌درمانی وجودی را تعریف کنیم. بر اساس رویکردها مختلف روان‌درمانی وجودی حداقل سه تعریف اساسی از این نوع روان‌درمانی می‌توان ارائه داد.

تعریف اول: روان‌درمانی وجودی فهم و دگرگونی شیوه‌های بودن در جهان است که تعریف روان‌درمانی وجودی از دیدگاه مکتب آلمانی –اروپایی روان‌درمانی وجودی است. در این رویکرد هرکدام از اختلالات روان‌شناختی نحوه‌ای از بودن درجهان نگریسته می‌شود که روان‌درمانگر در جستجوی فهم و تغییر شیوه بودن در جهان مراجعین است. به‌عنوان‌مثال فردی افسرده در یک جهان افسرده زیست می‌کند که روان‌درمانگر وجودی در جهت فهم و توصیف این جهان گام برمی‌دارد و در گام بعدی به درمان‌جو جهت یاری برای امکان‌های بودن درجهانی دیگر غیر از افسردگی کمک می‌ کند.