مرکز مشاوره راه سوم

تکانشگری و ازدواج

تکانشگری و روابط رمانتیک

زهرا فهیمی راد

 

تکانشگری یا برانگیختگی(impulsiveness) به تمایل فرد برای انجام عملی ناگهانی، بدون محاسبه،دوراندیشی  و بدون فکر در مورد عواقبی که رفتار برای فرد یا دیگران دارد اشاره میکند. افرادی که سطح تکانشگری بالایی دارند، عموما زمانیکه هیجان منفی را تجربه میکنند تمایل دارند تا برای کاهش اضطراب و هیجان منفی و رسیدن به رضایت آنی و فوری به رفتارهای ناگهانی، بدون تفکر و ارزیابی موقعیتی که در آن هستند دست بزنند. خیلی از اوقات این افراد پس از رفتار یا گفتار ناگهانی خود سطحی از پشیمانی را گزارش میکنند.

در رابطه با روابط رمانتیک تحقیقات نشان داده اند که وجود ویژگی تکانشگری (برانگیختگی)در یک یا هر دو شریک عاطفی، میتواند بر روابط رمانتیک آنان تاثیر گذاشته و علی رغم کاهش کیفیت رابطه منجر به عدم رضایت هر دو طرف از رابطه و حتی کوتاه شدن عمر رابطه گردد.

زوجها با ویژگی تکانشگری عموما سبکهای ارتباطی ناسالم و مخربی را برای ارتباط با شریک عاطفی خود بر می گزینند و همین امر موجب کاهش رضایت آنان از رابطه میگردد. در این راستا زوج درمانی و برخی درمانهای فردی متمرکز بر مهارت آموزی میتوانند به زوجین در تنظیم این ویژگی و سپس بالابردن سطح کیفیت و رضایت  رابطه کمک قابل ملاحظه ای نمایند.